Zásady ochrany osobních údajů

Ceníme si vaší důvěry, kterou nám projevujete, když nám svěřujete vaše osobní údaje, a jsme odhodlaní chránit vaše osobní údaje, abyste se u nás cítili bezpečně. V tomto dokumentu bychom vás proto rádi seznámili s tím, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, jak nás můžete kontaktovat, pokud máte otázky ke zpracování vašich osobních údajů, a další důležité informace o zpracování vašich osobních údajů. 

Při zpracování vašich osobních údajů se řídíme zákonem č. 18/2018 Z. z., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „Zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice č. 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a související předpisy.

 

 

Kto jsme

Provozovatelem při zpracování vašich osobních údajů jsme my:

Elmoza s.r.o.

Mlynská 1489/109 093 01 Vranov nad Topľou

IČO:50135490

Email: info@subkontrakt.sk.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme o vás následující kategorie osobních údajů:

- běžné osobní údaje, jakými jsou např. jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, tel. č.

 

 

Účel, právní základ zpracování a doba uchovávání

1. Kariéra

Účely a právní základy:

Výběrové řízení: Osobní údaje pro účely výběrového řízení zpracováváme na základě vaší žádosti o přijetí do zaměstnání (předsmluvní vztahy).

Vedení databáze uchazečů: Pokud při odeslání žádosti o zaměstnání nám poskytnete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zařazení do databáze uchazečů, zařadíme vás do naší databáze uchazečů o práci za účelem opakovaného kontaktování. Osobní údaje pro účely zařazení do databáze uchazečů zpracováváme na základě vašeho souhlasu.   

 

Doba uchovávání:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat do ukončení výběrového řízení.  Pokud jste nám poskytli souhlas se zařazením do databáze uchazečů, budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu 1 roku ode dne udělení vašeho souhlasu.

 

2. Smluvní vztahy

 

Účely a právní základy:

Plnění smlouvy: Pokud jste smluvní stranou smlouvy uzavřené s námi, tak zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy a s tím souvisejícími odpovědnostními vztahy (reklamace, odpovědnost za vady) a toto zpracování se bude provádět právě na základě této smlouvy a zvláštních právních předpisů, jakými jsou zejména zákon č. 250/2007 Z. z., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Ke zpracování vašich osobních údajů za účelem plnění smlouvy může dojít i tehdy, když sice nejste smluvní stranou dané smlouvy, ale tato smlouva s vámi jinak souvisí, např. jste kontaktní osobou (zaměstnancem) za našeho smluvního partnera (vašeho zaměstnavatele) uvedenou ve smlouvě, jste zájemce o nemovitost, která je předmětem smlouvy s naším klientem, a tak budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu.

 

Doba uchovávání:

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu, dokud nedojde k naplnění tohoto účelu zpracování (řádné splnění smlouvy) a uplynutí lhůty pro uplatnění případných nároků, avšak max. 4 roky od splnění předmětu závazkového vztahu. Účetní doklady související se smlouvami uchováváme po dobu 10 let po roce, kterého se týkají za účelem zpracování a vedení účetnictví, účetních a ekonomických dokladů.

 

3. Komunikace

 

Účel a právní základ:

Vzájemná komunikace: V případě, že nás kontaktujete v jakékoliv záležitosti jakýmkoliv komunikačním kanálem (poštou, elektronickou poštou nebo telefonicky), vaše osobní údaje zpracováváme pro účely vzájemného kontaktu s vámi. Osobní údaje pro komunikaci s vámi zpracováváme na základě vaší žádosti. Evidenci došlé a odeslané pošty zpracováváme na základě zvláštního zákona.

 

Doba uchovávání:

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu jednoho roku od ukončení jednotlivé komunikace. Evidenci došlé a odeslané pošty budeme uchovávat 5 let po roce, kterého se týká.

 

4. Vymáhání pohledávek a vedení soudních sporů

 

Účely a právní základ:

Vaše osobní údaje můžeme zpracovat za účelem vymáhání pohledávek a vedení soudních sporů.  Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem spočívající v obhajování a uplatňování našich právních nároků.

 

Doba uchovávání:

Osobní údaje za tímto účelem uchováváme max. 10 let po právoplatném skončení soudního sporu nebo do vymožení pohledávky.

 

5. Marketink

 

Účel a právní základ:

Zasílání informací o novinkách, událostech a speciálních nabídkách společnosti: Newsletter a marketinkové informace budeme zasílat pouze v rozsahu a intervalech tak, aby nebyly pro vás obtěžující. Osobní údaje pro účely přímého marketinku zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo v případě našich zákazníků i na základě našeho oprávněného zájmu.

 

Doba uchovávání:

Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem marketinku uchováváme po dobu max. 5 let. 

 

Plnění našich zákonných povinností 

Při zpracování vašich osobních údajů za jednotlivými účely dochází i ke zpracování vašich osobních údajů na základě různých zvláštních předpisů, které nám ukládají různé povinnosti, např. zpracování účetnictví, účetních a ekonomických dokladů, správa registratury, zpřístupnění, poskytnutí údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory, nebo při vykonávání rozhodnutí. Těmito zvláštními předpisy jsou např. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákon č. 102/2014 Z. z., o ochraně spotřebitele, zákon č. 222/2004 Z. z., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 431/2002 Z. z., o účetnictví, zákon č. 395/2002 Z. z., o archívech a registraturách.

 

Doba uchovávání:

Bude záviset na povinnosti, kterou máme na základě zvláštního předpisu splnit.

 

Nezbytnost poskytnout osobní údaje

Pokud je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je potřebný pro uzavření smlouvy, je dotčená osoba povinná poskytnout osobní údaje. V opačném případě nebude moci být naplněný účel zpracování, který provozovatel zamýšlel vykonat v případě poskytnutí osobních údajů.

 

Poskytování a zpřístupňování vašich osobních údajů

Můžeme všeobecně zpřístupnit a/nebo poskytnout vaše osobní údaje i jiným subjektům, jakými jsou např. daňový úřad, orgány státní správy a veřejné moci pro výkon kontroly a dozoru (např. inspektorát práce), soudy, orgány činné v trestním řízení, účetní, auditoři, advokáti, dodavatelé systémů a podpory IT a jiní externí odborní poradci, a jiným společnostem, které nám poskytují produkty a služby. Neseme odpovědnost za náležitou ochranu vašich osobních údajů, které jsou poskytované a/nebo zpřístupňované jiným subjektům v postavení zprostředkovatele. Aktuální seznam konkrétních příjemců osobních údajů je možné poskytnout na vyžádání prostřednictvím naší e-mailové adresy.

Přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Provozovatel neuskutečňuje a ani nemá záměr uskutečňovat přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

Automatizované rozhodování včetně profilování

 

Při zpracování osobních údajů pro výše stanovené účely se neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.

Vaše práva jako dotčené osoby při zpracování osobních údajů

 

• Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je poskytujeme, kdo je kromě nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou nebo nejsou z naší strany zpracované, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie už s poplatkem. Práva třetích stran však tímto nemohou být omezená.

 

• Právo na opravu

Osobní údaje musí být správné, aktuální a pravdivé. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. Uplatněním tohoto práva nám pomůžete udržovat vaše osobní údaje správné a aktuální.

 

• Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněný některý z následujících důvodů:

  • Vaše osobní údaje už nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
  • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, na jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný základ a ani důvod pro jejich další zpracování;
  • využijete svoje právo namítat proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my zjistíme, že už žádné takové oprávněné důvody na naší straně nepřevažují nad vašimi oprávněnými důvody nebo
  • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů se provedlo nezákonně.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž nepovoluje, pokud zpracování vašich osobních údajů je nadále potřebné pro splnění naší právní povinnosti nebo prokazování, uplatňování nebo obhajování našich právních nároků.

 

• Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na vymazání využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však ne navždy (jako v případě práva na vymazání), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

  • popíráte správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího nám ověřit správnost vašich osobních údajů;
  • Vaše osobní údaje zpracováváme protizákonně, ale vy budete před výmazem těchto údajů upřednostňovat pouze jejich omezení;
  • Vaše osobní údaje už nepotřebujeme pro uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro prokázání, uplatňování nebo obhajování svých právních nároků, nebo
  • vznesete námitku proti zpracování, a to o dobu, během které zjišťujeme, zda je vaše námitka oprávněná.

 

• Právo na přenosnost údajů

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v této souvislosti můžete využít svoje právo na přenos těchto údajů k druhému provozovateli, pokud bude tento přenos technický možný. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat jen o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Práva třetích stran však tímto nemohou být omezená.

 

• Právo namítat proti zpracování

Máte právo kdykoliv namítat zpracování osobních údajů, ke kterému dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Nesmíme dále zpracovat tyto osobní údaje, pokud se neprokážou nezbytné oprávněné důvody pro toto zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků. Vždy máte také právo namítat proti zpracování vašich osobních údajů, pokud se tyto zpracovávají pro účely přímého marketinku. V tom případě okamžitě přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje pro účely přímého marketinku.

 

• Právo podat stížnost

V případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy, máte právo proti námi prováděnému zpracování osobních údajů podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů SR.

 

• Právo odvolat souhlas

Máte právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, pokud se osobní údaje zpracovávají na tomto právním základě.

 

Jak a kde můžete uplatnit vaše práva

 

V případě, když máte jakékoliv otázky k tomuto dokumentu nebo použití vašich osobních údajů nebo chcete uplatnit vaše práva popsaná v tomto dokumentu, můžete tak učinit e-mailem, písemně nebo osobně na adrese sídla naší společnosti.

Na vaši žádost týkající se zpracování osobních údajů budeme odpovídat bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od jejího doručení. Ve zvláštních případech může být lhůta prodloužená o další dva měsíce, ale v každém případě vás budeme o důvodech prodloužení lhůty informovat do jednoho měsíce od přijetí žádosti. Informace se poskytují bezplatně. Pokud by však vaše žádosti byly nepřiměřené nebo často se opakující, můžeme požadovat přiměřený administrativní poplatek za jejich vyřízení.

 

Bezpečnost

 

Přijali jsme potřebná zákonná, organizační, hmotná a technická opatření na ochranu osobních údajů, která jsou v souladu se standardy o bezpečnosti údajů a ochraně soukromí. Pokud poskytujeme a/nebo zpřístupňujeme osobní údaje třetí osobě, která poskytuje služby nezbytné pro naplnění některého z účelů zpracování osobních údajů, tato třetí osoba v postavení zprostředkovatele má také přijatá příslušná opatření na ochranu důvěrnosti, integrity a bezpečnosti osobních údajů. Přijali jsme také potřebné kroky pro zabezpečení toho, aby byly osobní údaje, které zpracováváme, spolehlivé, přesné a zcela pro účel jejich použití.