Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

podle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodní zákoník (dále jen „Obchodní zákoník“) (dále také jen jako „VOP“) ke Smlouvě o poskytnutí služby uzavřené podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 obchodního zákoníku, že se jejich vztah bude řídit obchodním zákoníkem. 

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Obchodní společnost Elmoza s. r. o., se sídlem Mlynská 1489/109, IČO 50 135 490, zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, vložka č. 32318/P (dále jen „Poskytovatel“) je poskytovatelem Platformy a Služeb.

 

1.2. Předmětem těchto VOP je úprava vzájemných práv a povinností mezi Poskytovatelem a Inzerentem a mezi Poskytovatelem a Zájemcem. VOP jsou neoddělitelnou součástí Smlouvy o poskytnutí služby uzavřené mezi Poskytovatelem a Inzerentem a smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Zájemcem. Tyto VOP se vztahují i na práva a povinnosti Inzerentem nebo Zájemcem určené nebo pověřené třetí osoby jednající jménem a na účet Inzerenta nebo Zájemce v souvislosti se vztahem mezi Poskytovatelem a Inzerentem nebo mezi Poskytovatelem a Zájemcem podle těchto VOP.

 

1.3. Tyto VOP se vztahují výlučně na poskytování Služeb Inzerentovi a Zájemci, které jsou v nich uvedené a spolu se všemi ostatními písemnými smluvními dokumenty a ústními dohodami, uzavřenými mezi Poskytovatelem a Inzerentem a mezi Poskytovatelem a Zájemcem v souvislosti s poskytováním Služeb a vymezují obsah závazkového vztahu mezi Poskytovatelem a Inzerentem a Poskytovatelem a Zájemcem.

 

1.4. Pojmy a výrazy definované nebo použité v těchto VOP se použijí a mají shodný význam ve všech závazkových právních vztazích mezi Poskytovatelem a Inzerentem a Poskytovatelem a Zájemcem, týkajících se Služeb, pokud není všeobecně závazným právním předpisem nebo Smluvními stranami výslovně písemně dojednáno jinak.

 

1.5. Před započetím používání Platformy jsou Inzerent a Zájemce povinní si tyto VOP přečíst. Registrací na Platformě vyhlašují, že si tyto VOP přečetly, bez výhrad s nimi souhlasí a rozumějí jim a že jsou pro ně závazné. Zároveň se zavazují tyto VOP při využívání Platformy dodržovat.

 

1.6. Pokud s kteroukoliv částí nebo ustanovením těchto VOP Inzerent nebo Zájemce nesouhlasí, není oprávněný Platformu používat a v případě vytvořeného uživatelského profilu je povinný svůj uživatelský profil zrušit.

 

2. Definice pojmů

 

2.1. Platforma (dále jen jako „Platforma“) je internetová stránka Poskytovatele www.subkontrakt.cz, mobilní nebo jiné aplikace, prostřednictvím kterých Poskytovatel poskytuje Služby.

 

2.2. Služba (dále jen jako „Služba/Služby“) je služba/služby, kterou nabízí Poskytovatel pro Inzerenta a Zájemce prostřednictvím Platformy.

 

2.3. Smlouva o poskytnutí služby (dále jen jako „Smlouva o poskytnutí služby“) je smlouva, kterou uzavírá Poskytovatel s Inzerentem nebo Poskytovatel se Zájemcem. Předmětem Smlouvy o poskytnutí služby mezi Poskytovatelem a Inzerentem je závazek Poskytovatele umožnit Inzerentovi uveřejnit svůj profil na Platformě po určenou dobu a umožnit mu přístup do dalších Služeb, které nabízí Poskytovatel pro Inzerenty a závazek Inzerenta zaplatit Poskytovateli za umožnění uveřejnit profil a za umožnění přístupu k dalším Službám Poskytovatele Cenu stanovenou v souladu s těmito VOP včetně příslušné daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Předmětem Smlouvy o poskytnutí služby mezi Poskytovatelem a Zájemcem je závazek Poskytovatele umožnit Zájemci uveřejnit nabídku na Platformě po určenou dobu a umožnit mu přístup do dalších Služeb, které nabízí Poskytovatel pro Zájemce, a závazek Zájemce zaplatit Poskytovateli za umožnění uveřejnit nabídky a za umožnění přístupu k dalším Službám Poskytovatele Cenu stanovenou v souladu s těmito VOP.

 

2.4. Inzerent (dále jen jako „Inzerent“) je podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která vznikla v souladu s podmínkami příslušné vnitrostátní legislativy a která nabízí svoje služby prostřednictvím Platformy pro Zájemce, který jedná v rámci svého podnikatelského oprávnění.

 

2.5. Zájemce (dále jen jako „Zájemce“) je podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která vznikla v souladu s podmínkami příslušné vnitrostátní legislativy a která vyhledává služby, jejichž výkon je nabízený Inzerentům prostřednictvím jeho uživatelského profilu zveřejněného na Platformě.

 

2.6. Jako třetí osoba (dále jen jako „třetí osoba/třetí osoby“) se pro účely těchto VOP považuje osoba, která není Poskytovatelem, Inzerentem nebo Zájemcem. Za třetí osobu se pro účely těchto VOP považuje také Inzerent s neaktivním uživatelským profilem nebo Zájemce s neaktivním uživatelským profilem.

 

2.7. Cena (dále jen jako „Cena“) je cena za Službu/Služby stanovená v souladu s těmito VOP nebo zvlášť dojednaná mezi Smluvními stranami. Cenu tvoří součet cen všech jednotlivých Služeb poskytovaných v rámci Služby.

 

2.8. Balík služeb (dále jen jako „Balík služeb“) pro účely těchto VOP se za Balík Služeb považuje balík Služeb, který je zveřejněný na Platformě a který si může Uživatel platformy prostřednictvím Platformy objednat.

 

2.9. Smluvními stranami (dále jen jako „Smluvní strana / Smluvní strany“) se pro účely těchto VOP považují Poskytovatel a Inzerent nebo Poskytovatel a Zájemce..

 

2.10. Obsah (dále jen jako „Obsah“) znamená hlavně text, grafiku, obrázky, hudbu, software, audio, video, soubory, informace nebo jiné materiály včetně, ne však výlučně, všech informací uvedených v uživatelském profilu Inzerenta nebo Zájemce, dostupné nebo jimi zpřístupněné nebo sdílené na Platformě nebo prostřednictvím Platformy.

 

2.11. Uživatelský profil (dále jen jako „uživatelský profil“) je profil vytvořený Inzerentem nebo Zájemcem prostřednictvím Platformy.

 

2.12. Uživatel platformy (dále jen jako „Uživatel platformy / Uživatelé platformy“) pro účely těchto VOP je Inzerent a/nebo Zájemce.

 

3. Registrace a uživatelský profil Inzerenta

 

3.1. Registraci realizuje Inzerent u Poskytovatele prostřednictvím registračního procesu dostupného na Platformě.

 

3.2. Vznik uživatelského profilu Inzerenta, tedy samotná registrace na Platformě, se považuje za úspěšný odesláním řádně vyplněného registračního formuláře.

 

3.3. Každý Inzerent je oprávněný mít vytvořený jen jeden uživatelský profil.

 

3.4. Registrace na Platformě, tedy vytvoření uživatelského profilu je závazné pro obě Smluvní strany.

 

3.5. Uživatelský profil Inzerenta může být:

 

3.5.1. Aktivní. Aktivním uživatelským profilem Inzerenta se rozumí uživatelský profil, který je zveřejněný na Platformě a je dostupný Zájemcům s aktivním uživatelským profilem na Platformě a Inzerentovi jsou dostupné všechny Služby nabízené Poskytovatelem, za které uhradil Poskytovateli příslušnou Cenu.

 

3.5.2. Neaktivní. Neaktivní uživatelský profil Inzerenta je uživatelský profil Inzerenta, který není zveřejněný na Platformě, a tedy není dostupný Zájemcům s aktivním uživatelským profilem na Platformě a Inzerentovi s neaktivním uživatelským profilem nejsou dostupné všechny Služby nabízené Poskytovatelem, neboť neuhradil za ně příslušnou Cenu.

 

3.6. Registrace není nárokovatelná, Poskytovatel má právo bez uvedení důvodu odmítnout nebo neumožnit registraci Inzerenta nebo uživatelský profil Inzerenta zablokovat a smazat.

 

3.7. Inzerent je povinný po dobu registrace na Platformě udržovat všechna povolení, registrace, zápisy a oprávnění potřebné pro výkon podnikatelské činnosti v platnosti. Pokud nebude dále oprávněný vykonávat podnikatelskou činnost, jejímž předmětem jsou jím nabízené služby, je povinný svoji registraci na Platformě zrušit nebo o tom informovat Poskytovatele.

 

3.8. Inzerent registrací na Platformě prohlašuje, že splňuje všechny podmínky kladené všeobecně závaznými předpisy na poskytování jím nabízené služby.

 

3.9. Inzerent je povinný při registraci uvést pravdivé, úplné a aktuální informace a v případě jejich změny je včas aktualizovat. Také není oprávněný ve svém uživatelském profilu uvádět erotický, pornografický obsah, obsah nabádající k národnostní, náboženské, rasové nebo etnické nesnášenlivosti šířící nebo podněcující extrémismus a obsah zjevně zasahující do osobních a osobnostních práv třetích osob, práv na ochranu osobnosti a na ochranu dobrého jména právnické osoby.

 

3.10. Za obsah jakož i jakoukoliv činnost na uživatelském profilu Inzerenta je zodpovědný výhradně Inzerent.

 

3.11. Uživatelský profil Inzerenta nemůže obsahovat v části, která je přístupná i třetím osobám, kontaktní údaje na Inzerenta, jinak je Poskytovatel oprávněný uživatelský profil Inzerenta smazat.

 

3.12. Pokud Inzerent zjistí, že jeho uživatelský profil byl použitý neoprávněnou osobou, je povinný o tom bezodkladně informovat Poskytovatele. Za zneužití uživatelského profilu Inzerenta Poskytovatel nezodpovídá.

 

4. Registrace a uživatelský profil Zájemce

 

4.1. Registraci realizuje Zájemce u Poskytovatele prostřednictvím registračního procesu dostupného na Platformě.

 

4.2. Vznik uživatelského profilu Zájemce, tedy samotná registrace na Platformě, se považuje za úspěšný odesláním řádně vyplněného registračního formuláře.

 

4.3. Každý Zájemce je oprávněný mít založený jen jeden uživatelský profil.

 

4.4. Registrace na Platformě, teda vytvoření uživatelského profilu, je závazná pro obě Smluvní strany.

 

4.5. Uživatelský profil Zájemce může být:

 

4.5.1. Aktivní. Aktivním uživatelským profilem Zájemce se rozumí uživatelský profil, který je zveřejněný na Platformě a je dostupný Inzerentům s aktivním uživatelským profilem na Platformě a Zájemci jsou dostupné všechny Služby nabízené Poskytovatelem, za které uhradil Poskytovateli příslušnou Cenu.

 

4.5.2. Neaktivní.  Neaktivní uživatelský profil Zájemce je uživatelský profil Zájemce, který není zveřejněný na Platformě a není dostupný Inzerentům s aktivním uživatelským profilem na Platformě a Zájemci s neaktivním uživatelským profilem nejsou dostupné všechny Služby nabízené Poskytovatelem, neboť neuhradil za ně příslušnou Cenu.

 

4.6. Registrace není nárokovatelná, Poskytovatel má právo bez uvedení důvodu odmítnout nebo neumožnit registraci Zájemce nebo uživatelský profil Zájemce zablokovat a smazat.

 

4.7. Zájemce je povinný po dobu registrace na Platformě udržovat všechna povolení, registrace, zápisy a oprávnění potřebné pro výkon podnikatelské činnosti v platnosti. Pokud nebude dále oprávněný vykonávat podnikatelskou činnost, je povinný svoji registraci na Platformě zrušit nebo o tom informovat Poskytovatele.

 

4.8. Zájemce registrací na Platformě prohlašuje, že splňuje všechny podmínky kladené všeobecně závaznými předpisy pro výkon podnikatelské činnosti.

 

4.9. Zájemce je povinný při registraci uvést pravdivé, úplné a aktuální informace a v případě jejich změny je včas aktualizovat. Také není oprávněný ve svém uživatelském profilu uvádět erotický, pornografický obsah, obsah nabádající k národnostní, náboženské, rasové nebo etnické nesnášenlivosti šířící nebo podněcující extrémismus a obsah zjevně zasahující do osobních a osobnostních práv třetích osob, práv na ochranu osobnosti a na ochranu dobrého jména právnické osoby.

 

4.10. Za obsah, jakož i jakoukoliv činnost na uživatelském profilu Zájemce, je zodpovědný výhradně Zájemce.

 

4.11. Uživatelský profil Zájemce nemůže obsahovat v části, která je přístupná i třetím osobám, kontaktní údaje na Zájemce, jinak je Poskytovatel oprávněný uživatelský profil Zájemce smazat.

 

4.12. Pokud Zájemce zjistí, že jeho uživatelský profil byl použitý neoprávněnou osobou, je povinný o tom bezodkladně informovat Poskytovatele. Za zneužití uživatelského profilu Zájemce Poskytovatel nezodpovídá.

 

5. Postup při uzavírání Smlouvy o poskytnutí služby

 

5.1. Smlouva o poskytnutí služby je platně uzavřená, pokud došlo k dohodě o jejích podstatných náležitostech, to znamená, když je vyplněný a odeslaný registrační formulář Inzerentem nebo Zájemcem uveřejněný na Platformě a tato Smlouva o poskytnutí služby je akceptovaná oběma smluvními stranami. Smlouva o poskytnutí služby je účinná od okamžiku první úhrady Ceny. Akceptováním Smlouvy o poskytnutí služby je ze strany Inzerenta a Zájemce projev uskutečněný řádným vyplněním registračního formuláře uveřejněného na Platformě a jeho odeslání Poskytovateli. Akceptování Smlouvy o poskytnutí služby ze strany Poskytovatele nastává okamžikem vytvoření uživatelského profilu Zájemce a Inzerenta na Platformě. Uzavřením Smlouvy o poskytnutí služby Inzerent a Zájemce potvrzují, že jim je předmět Smlouvy o poskytnutí služby, jakož i všechny podmínky jasné a srozumitelné.

 

5.2. Smlouva o poskytnutí služby včetně těchto VOP, které jsou její neoddělitelnou součástí, představuje smlouvu mezi Poskytovatelem a Inzerentem a smlouvu mezi Poskytovatelem a Zájemcem a v celém rozsahu nahrazuje jakékoliv jiné předcházející ústní nebo písemné dohody a zadání, tykající se předmětu Smlouvy o poskytnutí služby.

 

6. Zánik Smlouvy o poskytnutí služby

 

6.1. Smlouva o poskytnutí služby zaniká:

 

6.1.1. uplynutím času, na který byla uzavřená,

 

6.1.2. písemnou dohodou smluvních stran,

 

6.1.3. odstoupením od Smlouvy o poskytnutí služby,

 

6.1.4. zánikem Poskytovatele nebo Uživatele platformy bez právního nástupce.

 

6.2. Uživatel Platformy může odstoupit od Smlouvy o poskytnutí služby v případě:

 

6.2.1. změn smluvních podmínek podle bodu 14.13. těchto VOP ve lhůtě tam uvedené;

 

6.2.2. pokud Poskytovatel opakovaně ani po reklamaci neposkytuje Služby podle Smlouvy o poskytnutí služby a těchto VOP, nebo ji opakovaně poskytuje s podstatnými vadami; za podstatnou vadu se považuje taková vada, která brání využívání Služby po dobu delší než 30 % v příslušném zúčtovacím období;

 

6.2.3. pokud Poskytovatel opakovaně neodstraní reklamovanou závadu Služby v určené době.

 

6.3. Poskytovatel může odstoupit od Smlouvy o poskytnutí služby v případě, že:

 

6.3.1. se identifikační údaje uvedené Uživatelem platformy prokážou jako nepravdivé;

 

6.3.2. Uživatel platformy je insolventní, hlavně pokud je na jeho majetek podaný návrh na vyhlášení konkurzu, byl zamítnutý konkurz pro nedostatek majetku, pokud byla na Uživatele platformy uvalená nucená správa podle zvláštních předpisů nebo pokud Uživatel platformy vstoupil do likvidace.

 

6.3.3. Uživatel platformy porušil, i třeba jen jednou, některou z povinností uvedených v těchto VOP.

 

6.3.4. Uživatel platformy neuhradí Cenu ani v dodatečné lhůtě, kterou mu Poskytovatel na její úhradu poskytl.

 

6.4. Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí služby je účinné dnem doručení elektronické zprávy obsahující oznámení o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí služby jedné ze Smluvních stran druhé Smluvní straně.

 

6.5. Ustanovení tohoto článku těchto VOP se nedotýkají práva Poskytovatele zablokovat, případně zrušit uživatelský profil Uživatele platformy v souladu s těmito VOP.

7. Storno podmínky a podmínky vrácení peněz

7.1. V případě, když Uživatel platformy odstoupí od Smlouvy o poskytnutí služby podle bodu 6.2 těchto VOP během trvání Smlouvy o poskytnutí služby, nemá nárok na vrácení peněz, pokud v bodě 7.2. těchto VOP není ustanoveno jinak.

 

7.2. V případě zániku Smlouvy o poskytnutí služby nemá Uživatel nárok na vrácení peněz, pokud došlo k zániku Smlouvy o poskytnutí služby v období, které bylo pokryté jeho zrealizovanou platbou. Uživatel platformy má nárok na vrácení peněz ve výši, která odpovídá zbývající části zaplaceného období jen v případě, když k zániku Smlouvy o poskytnutí služby došlo během účinnosti Smlouvy o poskytnutí služby z důvodů na straně Poskytovatele, a to z důvodů podle bodů 6.2.2. a 6.2.3. těchto VOP. Vrácení příslušné sumy provede Poskytovatel do 14 dní ode dne zániku Smlouvy o poskytnutí služby, a to stejným způsobem jako došlo k úhradě Ceny.

 

8. Platební podmínky a doručování písemností

 

8.1. Uživatel platformy se zavazuje uhradit Poskytovateli Cenu za Služby stanovenou v souladu s těmito VOP nebo v souladu se vzájemnou dohodou Smluvních stran včetně příslušné DPH, a to po uzavření Smlouvy o poskytnutí služby Smluvními stranami a před uveřejněním uživatelského profilu Inzerenta na Platformě nebo uveřejněním nabídky Zájemce na Platformě.

8.2. Poskytovatel akceptuje následující způsoby platby:

8.2.1. platba bankovním převodem na bankovní účet Poskytovatele nebo

8.2.2. platba kartou prostřednictvím online platební brány.

 

8.3. Potvrzení o zaplacení (faktura) bude vystavená Poskytovatelem až po připsání finančních prostředků na bankovní učet Poskytovatele, což se považuje i za okamžik uhrazení Ceny.

 

8.4. Inzerent a Zájemce udělují Poskytovateli souhlas k zasílání faktur v elektronické formě, a to elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou Uživatel platformy uvede v registračním formuláři. Elektronicky vyhotovované faktury jsou Smluvními stranami považované za plnohodnotné faktury. Podpisový záznam bude na elektronické faktuře ve formě skenu razítka Poskytovatele a skenu jeho podpisu. Takto vyhotovená faktura se považuje za věrohodnou a splňuje v celém rozsahu podmínky platného účetního dokladu.

 

8.5. Pokud není Inzerentem nebo Zájemcem splněná některá z podmínek pro poskytnutí slevy, je Inzerent nebo Zájemce povinný uhradit Cenu za poskytnuté Služby nesníženou o jakoukoliv slevu.

 

8.6. Poskytovatel doručuje písemnosti (hlavně, avšak ne výlučně, faktury, upomínky) podle vlastního uvážení osobně, kurýrní službou, poštou nebo elektronickými komunikačními prostředky (e-mail nebo jiný elektronický prostředek) na adresu uvedenou v registračním formuláři nebo na jinou známou adresu Inzerenta nebo Zájemce pro doručování.

 

8.7. Inzerent a Zájemce doručuje písemnosti osobně, kurýrní službou, poštou nebo, pokud je to dohodnuté s Poskytovatelem, elektronickými komunikačními prostředky (e-mail nebo jiný elektronický prostředek) na adresu uvedenou v Platformě, pokud není v těchto VOP uvedené jinak.

8.8. Při doručování písemností prostřednictvím e-mailu nebo jiným elektronickým prostředkem se považují písemnosti za doručené následující den po jejich odeslání, pokud není prokázaný dřívější termín doručení.

 

9. Cena za poskytnuté Služby

9.1. Služby poskytované Poskytovatelem Inzerentovi a Zájemci prostřednictvím Platformy (dále i „Cena za Služby“) jsou zpoplatněné v souladu s Ceníkem, který je přístupný na Platformě.

 

9.2. Cena za Služby závisí na zvoleném Balíku služeb a na časovém období, na které si Balík služeb objednává. 

 

9.3. Uživatel platformy pro účely využívání Služeb musí mít na Platformě nastavený způsob platby, a to buď způsobem uvedeným v bodě 8.2.1. nebo v bodě 8.2.2. těchto VOP. V případě když si Uživatel platformy zvolil způsob platby uvedený v bodě 8.2.2. těchto VOP, tak platba za Balík služeb bude automaticky uhrazená v závislosti na periodicitě Balíku služeb zvoleném Uživatelem platformy, k čemuž Uživatel platformy Poskytovatele výslovně zplnomocňuje, a tedy když si Uživatel platformy zvolí způsob platby uvedený v bodě 8.2.2., bude Smlouva o poskytnutí služby automaticky prodlužovaná o období periodicity Balíku služeb, pokud Uživatel platformy před automatickým prodloužením nezruší toto automatické prodlužování. Pokud z jakéhokoliv důvodu nebude možné provést platbu Uživatelem platformy zvoleným způsobem, tak nedojde k obnovení Balíku služeb, a tedy Uživatel platformy nebude moci dané služby využívat. Pokud se změní údaje o platební kartě Uživatele platformy, poskytovatel jeho platební karty může Poskytovateli poskytnout aktualizované informace o jeho platební kartě a na přijetí těchto informací Uživatel platformy výslovně zplnomocňuje Poskytovatele.

 

9.4. Na zpracování plateb Poskytovatel využívá služby třetí strany. Údaje o platební kartě Uživatele platformy Poskytovatel nezpracovává, tyto jsou zpracované výlučně třetí stranou za účelem realizace platby.

 

9.5. Pokud si Uživatel platformy zvolil způsob platby uvedený v bodě 8.2.2. těchto VOP a už nebude mít dále zájem o používání Platformy, je oprávněný si v uživatelském profilu zrušit automatické obnovování Balíku služeb a po uplynutí zaplaceného období se stane jeho uživatelský profil neaktivním.

 

9.6. V případě když si Uživatel platformy zvolil způsob platby uvedený v bodě 8.2.1. těchto VOP a Cena za Balík služeb na další období nebude zaplacená včas, tak po uplynutí zaplaceného období se stane jeho uživatelský profil neaktivním, dokud nedojde k plné úhradě Ceny za Balík služeb.

 

9.7. Zaplacenou Cenu za Balík služeb v souladu s Ceníkem zveřejněným na Platformě, není možné vrátit, a to ani zčásti za období, kdy nebyl uživatelský profil využívaný, nebo za období, kdy byl uživatelský profil zablokovaný.

 

9.8. V případě zrušení uživatelského profilu, i přes zaplacení Ceny za Balík služeb, už zaplacená Cena za Služby se nevrací.

 

9.9. Platba za Balík služeb uvedená v Ceníku, jakož i jiné platby a poplatky v souvislosti s Platformou jsou uváděné bez DPH, která bude k Ceně připočítaná v zákonné výšce.

 

10. Podmínky používání Platformy

 

10.1. Spolu s těmito VOP je Uživatel platformy povinný při používání Platformy dodržovat všeobecně závazné právní předpisy, Platformu nezneužívat a vždy jednat v souladu s dobrými mravy.

 

10.2. Používání Platformy a komunikace prostřednictvím Platformy je výlučně na riziko a zodpovědnost Uživatele platformy.

 

10.3. Poskytovatel prostřednictvím Platformy zajišťuje uveřejňování inzerátů Inzerentů pro Zájemce a uveřejňování nabídek Zájemců pro Inzerenty a umožňuje Inzerentům a Zájemcům komunikaci prostřednictvím Platformy a využívání dalších Služeb pro ně určených. Poskytovatel není poskytovatelem služeb, které jsou nabízené na Platformě Inzerenty a ani za ně nezodpovídá, a také Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za zveřejněné nabídky Zájemců. Dohoda o podmínkách vztahu mezi Inzerentem a Zájemcem je výlučně na nich. Do těchto podmínek vzájemného vztahu mezi Inzerentem a Zájemcem Poskytovatel žádným způsobem nevstupuje ani nemá žádný vliv na jejich obsah a nemá v souvislosti s poskytováním nebo kvalitou plnění předmětu jejich vzájemného smluvního vztahu žádnou zodpovědnost, tuto mají výlučně smluvní strany předmětného smluvního vztahu. 

 

10.4. Poskytovatel není smluvní stranou smlouvy, kterou uzavře Inzerent se Zájemcem, a proto Poskytovatel nezodpovídá ani za případné porušení povinností ze strany Inzerenta nebo Zájemce.

 

10.5. Při tvorbě uživatelského profilu na Platformě, vytváření nabídek Zájemci, vytváření inzerátů Inzerenty a při komunikaci mezi Inzerentem a Zájemcem je Uživatel platformy povinný dodržovat pravidla slušného chování, nepoužívat vulgarismy, nepoužívat a nezveřejňovat obsah, který by byl v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy nebo těmito VOP, a nepoužívat klamavý nebo zavádějící obsah nebo obsah, který by porušoval práva jiné osoby.

 

10.6. Jakékoliv zneužití Platformy nebo její používání v rozporu s účelem Platformy, těmito VOP, všeobecně závaznými právními předpisy a dobrými mravy je zakázané. V případě porušení tohoto zákazu je Poskytovatel oprávněný uživatelský profil zablokovat, což však nevylučuje případnou zodpovědnost Uživatele platformy za způsobenou škodu.

 

10.7. Registrací bere Uživatel platformy na vědomí, že uživatelský profil na Platformě nemusí být dostupný nepřetržitě, a to hlavně s ohledem na nezbytnou údržbu Platformy a případné výpadky služeb poskytovaných třetími stranami. Stejně tak Poskytovatel nezodpovídá za uchovávání dat uložených Uživatelem platformy na Platformě.

 

10.8. Protože za uživatelský profil, jeho obsah a činnost na uživatelském profilu vždy zodpovídá Uživatel platformy, tak Poskytovatel nezodpovídá za případnou škodu způsobenou Platformou, a to zejména v případě zneužití uživatelského profilu. 

 

10.9. Poskytovatel nenese zodpovědnost za to, zda jsou údaje Inzerentů a Zájemců na Platformě úplné, přesné a/nebo aktuální a stejně tak Poskytovatel nenese zodpovědnost za to, zda za Uživatele platformy jedná oprávněná osoba.

 

10.10. Stejně tak Poskytovatel nezodpovídá za to, zda Inzerent nabízející služby je skutečně oprávněný pro poskytování nabízených služeb, zda splňuje všechny podmínky pro jejich poskytování a zda si Inzerent plní svoje daňové a jiné povinnosti vyplývající ze všeobecně závazných právních předpisů. Za tyto skutečnosti nese zodpovědnost výlučně Inzerent.

 

10.11. Vzhledem k povaze internetové sítě nenese Poskytovatel zodpovědnost za bezpečnost a obsah, který mu je poskytnutý prostřednictvím internetu a ani za jeho kontrolu. Poskytovatel nemůže ovlivnit a nezodpovídá za používání obsahu Uživatelem platformy zpřístupněného na Platformě jiným Uživatelem platformy, proto by Uživatelé platformy měli být opatrní při jeho zveřejňování. Uvedené se týká i přímé komunikace mezi Uživateli platformy.

 

10.12. Poskytovatel nenese zodpovědnost za obsah uživatelského profilu a stejně tak za zveřejněná hodnocení na Platformě. Z tohoto důvodu Poskytovatel nezodpovídá ani za jakékoliv následky, které by mohly vzniknout v důsledku protiprávnosti obsahu uživatelského profilu a hodnocení uveřejněných na Platformě.

 

10.13. Poskytovatel nezodpovídá za zveřejněné uživatelské profily, za nabídky Zájemců a inzeráty Inzerentů na Platformě, jejich soulad se všeobecně závaznými právními předpisy, jejich realizaci a plnění povinností z nich vyplývajících.

 

10.14. Pokud není výslovně v těchto VOP uvedeno jinak, Uživatel platformy nesmí postoupit, delegovat nebo jinak převést na jakoukoliv jinou osobu jakákoliv práva a/nebo povinnosti související s používáním Platformy bez předcházejícího písemného souhlasu Poskytovatele.

 

10.15. Pokud není výslovně v těchto VOP uvedeno jinak, Uživatel platformy nesmí jednostranně započítat jakoukoliv pohledávku související s používáním Platformy vůči Poskytovateli.

 

10.16. Poskytovatel je oprávněný kdykoliv ukončit provoz Platformy nebo pozastavit její provoz, a to i bez uvedení důvodu a oznámení.

 

10.17. Uživatel platformy souhlasí a zavazuje se, že Poskytovateli poskytne v celém rozsahu náhradu škody, a to bez jakéhokoliv omezení, která vznikne Poskytovateli v souvislosti s užíváním Platformy Uživatelem platformy, a to hlavně, ne však výlučně, v souvislosti:

 

10.17.1. s porušením těchto VOP, dobrých mravů a/nebo všeobecně závazných právních předpisů,

 

10.17.2. s obsahem zveřejněným na Platformě ze strany Uživatele platformy,

 

10.17.3. s hodnocením, které zveřejní Uživatel platformy na Platformě,

 

10.17.4. s komunikací, kterou uskutečňuje Uživatel platformy prostřednictvím Platformy, nebo

 

10.17.5. s plněním povinností vyplývajících ze vztahu mezi Smluvními stranami, nebo ze vztahu mezi Uživateli platformy navzájem.

 

11. Administrace a kontrola Platformy

 

11.1. Za účelem zajištění Služeb na Platformě a za účelem ochrany práv Uživatelů platformy a třetích osob má Poskytovatel právo monitorovat nebo prohlížet obsah zveřejněný na Platformě, požadovat ověření identity Uživatele platformy nebo jakékoliv osoby používající Platformu a sledovat jakoukoliv veřejnou komunikaci prostřednictvím Platformy.

 

11.2. Stejně tak z důvodu zajištění souladu obsahu na Platformě se všeobecně závaznými právními předpisy, s těmito VOP, zejména s body 3.9. a 4.9. a právy Uživatelů platformy nebo třetích osob má Poskytovatel právo, avšak ne povinnost, podle vlastní úvahy a i bez uvedení důvodu zablokovat nebo zrušit uživatelský profil Uživatele platformy, jeho přístup k obsahu a ke komunikaci na Platformě a v případě potřeby zpřístupnit obsah uživatelského profilu Uživatele platformy a jeho komunikaci i orgánům veřejné moci, s čímž Uživatel platformy bezvýhradně souhlasí.

 

12.   Ochrana osobních údajů

 

12.1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatele platformy (a to zejména jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, tel. číslo, e-mail), resp. jeho zaměstnanců nebo jiných osob jimi pověřených pro jednání v souvislosti se Smlouvou o poskytnutí služby, neboť zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění Smlouvy o poskytnutí služby uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem platformy, před uzavřením této smlouvy k zodpovězení otázek Uživatele platformy souvisejících s předmětem smlouvy a pro plnění povinností uložených všeobecně závaznými právními předpisy, případně je jejich zpracování v oprávněném zájmu Poskytovatele. V případě jejich neposkytnutí by nebylo možné řádně plnit Smlouvu o poskytnutí služby. Poskytovatel uchovává osobní údaje po dobu potřebnou k řádnému plnění smlouvy, jakož i do uplynutí příslušných lhůt na uplatnění jednotlivých právních nároků, avšak max. 4 roky od splnění předmětu závazkového vztahu.

 

12.2. Uživatel platformy může zaškrtnutím příslušného políčka vyjádřit svůj souhlas se zasíláním informací o novinkách, událostech a speciálních nabídkách Poskytovatele. Zaškrtnutím tohoto políčka tak Uživatel platformy jako dotčená osoba uděluje Poskytovateli ve smyslu článku 6 odst. 1 písmeno a) GDPR svůj výslovný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů, pro zasílání informací o novinkách, událostech a speciálních nabídkách Poskytovatele (marketinkových nabídek) prostřednictvím elektronické pošty (e-mailů). Tento souhlas uděluje Uživatel platformy svobodně a dobrovolně Poskytovateli na dobu 5 let.

 

12.3. Uživatel platformy zodpovídá za úplnost, pravdivost a správnost poskytnutých osobních údajů. V případě změny poskytnutých osobních údajů je Uživatel platformy povinný jejich změnu bezodkladně oznámit Poskytovateli.

 

12.4. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketinkové účely je možné kdykoliv odvolat, a to kliknutím na příslušný link umístěný přímo v každém marketinkovém e-mailu od Poskytovatele, zasláním e-mailu Poskytovateli, nebo dopisem zaslaným na korespondenční adresu Poskytovatele.

 

12.5. V případě neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů, po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, splnění účelu nebo uplynutí doby nezbytné pro zpracování osobních údajů, nebo pokud je ukládání z jakýchkoliv zákonných důvodů nepřípustné, budou uložené osobní údaje vymazané.

12.6. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (GDPR), resp. v zákonu č. 18/2018 Z. z., o ochraně osobních údajů, má Uživatel platformy jako dotčená osoba (i) právo na přístup ke svým osobním údajům, (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů, (iii) právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů, (iv) právo namítat zpracování svých osobních údajů, (v) právo na výmaz osobních údajů, (vi) právo na přenosnost údajů, (vii) právo podat stížnost na Úřadu na ochranu osobních údajů SR při podezření, že se vaše osobní údaje zpracovávají v rozporu s platnou legislativou. Uvedená práva dotčené osoby jsou blíže specifikována v článcích 12 až 22 GDPR.

 

12.7. Dotčená osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají na základě oprávněného zájmu Poskytovatele, má právo kdykoliv namítat toto zpracování a Poskytovatel nesmí dál zpracovávat tyto osobní údaje, pokud se neprokážou nezbytné oprávněné důvody pro toto zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotčené osoby, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

 

12.8. Osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytované i dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro splnění účelu, za kterým byly získané, a to zejména poskytovatel marketinkových služeb, poskytovatel IT služeb.

13. Alternativní řešení spotřebitelských sporů

13.1. Ustanovení článku 12 těchto VOP se nepoužijí, pokud Smluvní strana nespĺňuje definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, t. j. nepoužijí se v případě, když je Smluvní stranou podnikatel. Pokud je Smluvní stranou podnikatel, je oprávněný uplatnit nároky ze Smlouvy o poskytnutí služby podle ustanovení obchodního zákoníku SR.

13.2. Pokud spotřebitel není spokojený se způsobem, kterým Poskytovatel vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnává, že Poskytovatel porušil jeho práva, má možnost obrátit se na Poskytovatele se žádostí o nápravu. Pokud Poskytovatel na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dní ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na započetí alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Z. z., o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

13.3. Příslušným subjektem pro alternatívní řešení spotřebitelských sporů s Poskytovatelem je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

13.4. Kupující – spotřebitelé jsou oprávnění použít platformu řešení sporů online (dále jen jako „RSO“) na řešení svých sporů, v jazyku, který si zvolí. Kupující - spotřebitel může pro alternativní řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující – spotřebitel při předkládání podání na platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné na určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující - spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

 

14. Závěrečná ustanovení

 

14.1. VOP jsou neoddělitelnou součástí Smlouvy o poskytnutí služby a jsou závazné, pokud se účastníci ve Smlouvě o poskytnutí služby nedohodnou jinak.

 

14.2. Neplatnost některého ustanovení Smlouvy o poskytnutí služby nebo VOP neovlivní platnost jakéhokoliv jiného ustanovení Smlouvy o poskytnutí služby nebo VOP, pokud je toto ustanovení oddělitelné. Smluvní strany se zavazují v případě potřeby neplatné ustanovení bez zbytečného odkladu nahradit takovým ustanovením, které se svým obsahem a účelem nejvíc přibližuje účelu neplatného ustanovení.

 

14.3. Vztah Smlouvy o poskytnutí služby a VOP. V případě, že smluvní dojednání mezi Smluvními stranami uvedené ve Smlouvě o poskytnutí služby jsou v rozporu s ustanoveními VOP, platí ustanovení Smlouvy o poskytnutí služby před ustanoveními VOP.

 

14.4. Smluvní strany se dohodly, že Uživatel platformy není oprávněný převést bez předchozího souhlasu Poskytovatele žádná práva a povinnosti vyplývající mu ze Smlouvy o poskytnutí služby a VOP na třetí osobu.

 

14.5. Smluvní strany se dohodly, že vzájemná komunikace probíhá přednostně formou elektronické komunikace, a to přednostně formou zpráv elektronické pošty. Za tímto účelem Uživatel platformy v plném rozsahu zodpovídá za funkčnost své schránky elektronické pošty uvedené v registračním formuláři, resp. uživatelském profilu.

 

14.6. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za přerušení poskytování Služby nebo jiná rizika, vyplývající z nesprávně nebo neaktuálně zadaných údajů (např. nemožnost doručení faktury na nesprávně nastavenou kontaktní e-mailovou adresu, případně neexistující e-mailovou adresu).

 

14.7. Poskytovatel nezodpovídá za škodu nebo ušlý zisk, vzniknutou přerušením poskytování Služeb podle Smlouvy o poskytnutí služby Uživateli platformy nebo třetím stranám.

 

14.8. Poskytovatel nezodpovídá za škodu, způsobenou Uživateli platformy třetí stranou, která násilně nebo využitím chyb pronikla na uživatelský profil Uživatele platformy a způsobila škodu nebo zkopírovala, pozměnila nebo vymazala uložená data Uživatele platformy. Poskytovatel také nezodpovídá za škodu způsobenou třetí stranou, která bez zavinění Poskytovatele získá neoprávněný přístup do Platformy, počítačového systému, k jinému nosiči informací nebo jeho části a vkládáním, přenášením, poškozením, vymazáním, snížením kvality, pozměněním nebo potlačením počítačových dat maří funkčnost počítačového systému nebo vytváří neautentická data s úmyslem, aby se považovala za autentická nebo aby se s nimi takto pro právní účely nakládalo.

 

14.9. Uživatel platformy je povinný oznámit Poskytovateli bez zbytečného odkladu změnu všech důležitých údajů o své osobě, zejména však změnu adresy sídla, místa podnikání, změnu statutárního zástupce, bankovního účtu, z něhož jsou uskutečňované platby, rozhodnutí o jeho zrušení, jeho splynutí s jinou společností, vstup do likvidace, úpadek, začátek konkurzního nebo vyrovnávacího řízení nebo ukončení podnikání apod. 

 

14.10. Všechna práva a povinnosti Smluvních stran, která nejsou upravená v těchto VOP, se řídí příslušnými právními předpisy Slovenské republiky, ustanoveními obchodního zákoníku, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními všeobecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky.

 

14.11. Na všechny spory týkající se smluvního vztahu mezi smluvními stranami, který vznikl na základě Smlouvy o poskytnutí služby, jsou příslušné soudy Slovenské republiky.

 

14.12. Smlouva o poskytnutí služby a tyto VOP jsou vyhotovené a uzavírané ve slovenském jazyce. V případě, že jsou uzavírané i v cizojazyčném vyhotovení, je rozhodující slovenské znění.

 

14.13. Poskytovatel je oprávněný v závislosti na změnách příslušných právních předpisů nebo své obchodní politiky nebo na základě rozhodnutí vedení Poskytovatele změnit nebo úplně nahradit tyto VOP (dále jen „Změna“). Tuto Změnu zveřejní Poskytovatel ve svých obchodních prostorech a na webové stránce www.subkontrakt.cz spolu s určením jejich platnosti a účinnosti, přičemž zveřejnění Poskytovatel zajistí nejpozději 15 dní přede dnem účinnosti Změny. Pokud Uživatel platformy nesouhlasí se změnou VOP, je povinný svůj nesouhlas písemně oznámit Poskytovateli nejpozději do dne nabytí účinnosti Změny. Pokud Uživatel platformy ve výše uvedené lhůtě neoznámí Poskytovateli svůj nesouhlas se změnou VOP, platí, že se Změnou souhlasí a vzájemné vztahy Smluvních stran se ode dne účinnosti Změny řídí změněnými VOP.

 

14.14. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 18. 5. 2021